Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

Komendy

Z Minecraft Wiki Polska
Skocz do: nawigacja, szukaj

Komendy (ang. Commands, dokł. Kody ang. Cheats) mogą być używane przez graczy, operatorów i bloki poleceń w trybie wieloosobowym oraz w trybie jednego gracza (gdy użytkownik ma włączone używanie kodów). Niektóre komendy są dostępne w trybie jednego gracza nawet gdy używanie kodów nie jest włączone. Komendy mogą być wprowadzone z klienta gry lub konsoli serwera.

Komendy wprowadzane z klienta gry muszą być poprzedzone ukośnikiem (przykład: /kill). Wpisuje się je w oknie rozmów, które jest dostępne po naciśnięciu T lub bezpośrednio wpisując ukośnik.

Komendy wykonywane przez konsolę nie są poprzedzone ukośnikiem. Komendy w bloku poleceń mogą być poprzedzone ukośnikiem, ale nie jest to wymagane.

Naciśnięcie klawisza Tab ⇆ powoduje wyświetlenie możliwych dokończeń komend co ułatwia pracę administratora serwera.

Możliwe jest wywoływanie funkcji, które pozwalają na jednoczesne wykonanie dużej ilości komend.

Argumenty komend[edytuj | edytuj kod]

Niektóre komendy wymagają dodania do nich argumentów. Dzięki nim, wpisujący może sprecyzować jakie zadanie ma wykonać dana komenda. Przykładem tego jest wysłanie wiadomości do określonego gracza czy postawenie bloku na odpowiednich koordynatach.

W poniższych tabelach, wymagane argumenty znajdują się w <nawiasach ostrych>, a nieobowiązkowe argumenty w [nawiasach kwadratowych]. Argumenty kursywą powinny być zastąpione właściwą wartością; argumenty zwykłym tekstem muszą być wprowadzone dokładnie tak, jak pokazano.

Komendy gracza[edytuj | edytuj kod]

Te komendy mogą być używane w oknie rozmów przez każdego gracza. Mogą one być również używane w trybie jednoosobowym bez względu na to, czy kody są włączone.

Komenda Opis
help [strona | komenda]
? [strona | komenda]
Pokazuje listę dostępnych komend lub informacje dla danej komendy.

Strona lub komenda (opcjonalne) określa stronę listy dostępnych komend lub komendę dla której wyświetlić pomoc. Domyślnie: 1 (pierwsza strona listy komend).

me <akcja> Wysyła narracyjną wiadomość do innych graczy (np. "* Notch kichnął.").

Akcja (wymagane) określa wiadomość, która ma być użyta w tej komendzie.

tell <gracz> <wiadomość>
msg <gracz> <wiadomość>
w <gracz> <wiadomość>
Wysyła prywatną wiadomość do danego gracza.

Gracz (wymagane) to osoba, do której ma zostać wysłana wiadomość (musi być online).
Wiadomość (wymagane) określa wiadomość, która ma być wysłana danemu graczowi. Trzeba tu zaznaczyć, że słowa mogą być oddzielane spacjami w przeciwieństwie innych komend.

Komendy operatora[edytuj | edytuj kod]

Te komendy mogą być wykonane tylko przez operatorów lub z konsoli serwera. Te komendy są również dostępne w trybie jednego gracza z włączonym używaniem kodów lub dla gracza utrzymującego serwer.

Uwaga: Komendy operatora wyświetlane są również innym operatorom online.

Komenda Opis
achievement <give | take> <osiągnięcie> [gracz] Daje lub odbiera graczowi osiągnięcie.

Give lub take (wymagane) określa czy osiągnięcie ma być dane (give), czy odebrane (take).
Osiągnięcie (wymagane) określa osiągnięcie, które ma być dane graczowi. Format:

 • achievement.nazwa_osiągnięcia, osiągnięcie o odpowiedniej nazwie.
 • stats.nazwa_statystyki, statystyka o odpowiedniej nazwie.
 • * reprezentuje wszystkie dostępne osiągnięcia.

Gracz (opcjonalne) określa osobę, na której ta komenda ma być wykonana. Domyślnie: gracz wykonujący.

blockdata <x> <y> <z> <tag danych> Umożliwia edycję tagu danych bloku.

X, Y, Z (wymagane) określa koordynaty bloku, który chcemy zmodyfikować.
Tag danych (wymagane) określa nowy tag danych bloku.

clear [gracz] [przedmiot] [metadata] [max ilość] [tag danych] Czyści cały ekwipunek gracza lub określony przedmiot.

Gracz (opcjonalne) określa osobę, na której ta komenda ma być wykonana. Domyślnie: gracz wykonujący
Przedmiot (opcjonalne) określa przedmiot, który ma być usunięty. Jeśli brak, usuwa wszystkie przedmioty.
Metadata (opcjonalne) określa wartość danych przedmiotu. Jeśli brak lub -1, usuwa wszystko co zgadza się z przedmiot nie zważając na wartość danych.
Max ilość (opcjonalne) określa maksymalną ilość przedmiotów, które należy usunąć. Jeśli brak lub -1, usuwa wszystko co zgadza się z metadata i przedmiot nie zważając na ilość. Jeśli 0, nie usuwa przedmiotów, ale wykonuje się prawidłowo, jeżeli usuwanie mogło zostać przeprowadzone (pozwala na wykrywanie przedmiotów).
Tag danych (opcjonalne) określa tag danych, według którego szukać przedmiotów w ekwipunku.

clone <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <x> <y> <z> [tryb maskowania] [tryb klonowania] [nazwa bloku] Umożliwia klonowanie określonej struktury w inne miejsce.

X1, Y1, Z1 oraz X2, Y2, Z2 (wymagane) to koordynaty określające dwa przeciwne narożniki źródłowego regionu który ma zostać skopiowany. Można użyć tyld w celu określenia bloku względnego do położenia obiektu wykonującego komendę.
X, Y, Z (wymagane) to koordynaty do których zostanie sklonowana struktura. W to miejsce zostanie wstawiony północno-wschodni róg schematu.
Tryb maskowania (opcjonalne) określa sposób w jaki ma myć sklonowana struktura. Wartość musi być jedną z podanych:

 • filtred - kopiuje tylko bloki podane w argumencie "nazwa bloku".
 • masked - kopiuje tylko bloki które nie są powietrzem. Dzięki tej opcji bloki w docelowym miejscu skopiowania nie zostaną zastąpione powietrzem.
 • replace - kopiuje wszystkie bloki, zastępując wszystko w docelowym miejscu blokami z regionu źródłowego.

Jeśli tryb maskowania nie zostanie określony domyślnie zachowuje się jak replace.
Tryb klonowania (opcjonalne) określa w jaki sposób ma się zachować struktura źródłowa po klonowaniu

 • force - wymuś klonowanie nawet jeśli struktura źródłowa i docelowa są takie same
 • move - sklonuj strukturę źródłową do docelowego miejsca, następnie zastąp region źródłowy powietrzem. Jeśli opcja ta zostanie użyta wraz z trybem maskowania "filtred" powietrzem zostaną zastąpione tylko te bloki które zostały sklonowane.
 • normal - nie przenoś ani nie wymuszaj.

Jeśli tryb klonowania nie zostanie określony domyślnie zachowuje się jak normal.
Nazwa bloku (opcjonalne) wyrażana słownym ID bloku (np. minecraft:grass). Jeśli tryb maskowania ma wartość filtred ta wartość musi zostać podana.

debug <start | stop> Rozpoczyna sesję profilowania debugowego lub zatrzymuje już rozpoczętą. Zawiadamia o potencjalnych spadkach wydajności w konsoli, kiedy jest aktywna, a po zatrzymaniu tworzy plik z wynikami profilera w folderze debug.

Start lub stop (wymagane) określa czy profiler ma być włączony, czy wyłączony.

defaultgamemode <tryb> Ustawia domyślny tryb gry na danym świecie. Nowi gracze którzy dołączą do świata automatycznie będą mieli podany tryb gry.

Tryb (wymagane) określa domyślny tryb, który ma być ustawiony. Dostępne wartości:

 • survival (skróty: s lub 0)
 • creative (skróty: c lub 1)
 • adventure (skróty: a lub 2)
 • spectator (skróty: sp lub 3)
difficulty <poziom trudności> Zmienia poziom trudności.

Poziom trudności (wymagane) określa poziom trudności, na który ma być zmieniony obecny. Dostępne wartości:

 • peaceful (skróty: p lub 0)
 • easy (skróty: e lub 1)
 • normal (skróty: n lub 2)
 • hard (skróty: h lub 3)
effect <gracz> <efekt> [czas] [wzmacniacz] Daje graczowi odpowiedni efekt mikstury.

Gracz (wymagane) określa osobę, na której ta komenda ma być wykonana.
Efekt (wymagane) określa efekt, który ma być dany graczowi.
Czas (opcjonalne) określa czas w sekundach, na który efekt ma być dany graczowi. Musi być liczbą od 0 do 1000000. Domyślnie: 30 sekund.
Wzmacniacz (opcjonalne) określa ilość poziomów, które mają być dodane do mocy efektu. Musi być liczbą od 0 do 255. Domyślnie: 0.

effect <gracz> clear Czyści wszystkie efekty gracza.

Gracz (wymagane) określa osobę, na której ta komenda ma być wykonana.

enchant <gracz> <id zaklęcia> [poziom zaklęcia] Zaklina przedmiot trzymany przez gracza.

Gracz (wymagane) określa osobę, na której ta komenda ma być wykonana.
Id zaklęcia (wymagane) określa zaklęcie, które ma być dane graczowi Musi być prawidłowym id zaklęcia.
Poziom zaklęcia (opcjonalne) określa poziom zaklęcia, które ma być dane graczowi. Musi być liczbą pomiędzy 0, a maksymalnym możliwym poziomem dla danego zaklęcia. Domyślnie: 1.

execute <byt> <x> <y> <z> <komenda> Wykonuje komendę jako dany byt.

Byt (wymagane) określa stworzenie na którym dana komenda ma być wykonana. Musi być nazwą gracza lub selektorem.
X, Y, Z (wymagane) określa koordynaty na których ma zostać wykonana komenda. Jeśli zostanie użyta tylda (~), będzie ona wykonana względem bytu.
Komenda (wymagane) określa komendę, jaka ma być wykonana przez byt. Musi być istniejącą komendą.

gamemode <tryb> [gracz] Zmienia tryb gry gracza.

Tryb (wymagane) określa tryb, który ma być ustawiony graczowi. Dostępne wartości:

 • survival (skróty: s lub 0)
 • creative (skróty: c lub 1)
 • adventure (skróty: a lub 2)
 • spectator (skróty: sp lub 3)

Gracz (opcjonalne) określa osobę, na której ta komenda ma być wykonana. Domyślnie: gracz wykonujący.

gamerule <zasada gry> [wartość] Ustawia zasadę gry. Jeśli wartość nie zostanie podane, pokazuje się obecny stan zasady gry.

Zasada gry (wymagane) określa zasadę gry, która ma być ustawiona przez tą komendę. Może być dowolną wartością, ale tylko te domyślnie zdefiniowane mają wpływ na rozgrywkę.
Wartość (opcjonalne) określa wartość zasady gry, która ma być ustawiona. Może być dowolną wartością (np. liczbowa lub tekstowa), ale dla domyślnie zdefiniowanych zasad gry musi być to true (prawda) lub false (fałsz).

give <gracz> <przedmiot> [ilość] [metadata] [tag danych] Daje przedmiot graczowi.

Gracz (wymagane) określa osobę, na której ta komenda ma być wykonana.
Przedmiot (wymagane) określa przedmiot, jaki ma być dany graczowi. (od wersji 1.8 musi być id tekstowym np. minecraft:stone)
Ilość (opcjonalne) określa ilość przedmiotów, które mają być dane graczowi. Musi być liczbą od 1 do 64. Domyślnie: 1.
Metadata (opcjonalne) określa wartość danych, która ma być ustawiona przedmiotowi. Domyślnie: 0.
Tag danych (opcjonalne) określa tag danych, która ma być nadany przedmiotowi.

kill [gracz] Zadaje 3.4E38 (Heart.svg × 1.7E+38)[1] obrażeń użytkownikowi, natychmiast go zabijając, nawet w trybie kreatywnym.

Gracz (wymagane) określa gracza lub stworzenie, które zostanie zabite tą komendą. Musi to być nazwa gracza, który jest online lub selekt or.

locate <ID słowne struktury> Służy do pokazywania koordynat na chacie najbliższej struktury, jakiej ID zostanie podane.

ID słowne struktury (wymagane) określa strukturę, jaka ma zostać wskazana przez komendę.

playsound <dźwięk> <gracz> [x] [y] [z] [głośność] [ton] [minimalna głośność] Odtwarza dźwięk wybranemu graczowi.

Dźwięk (wymagane) określa dźwięk, jaki ma być odtworzony graczowi. Musi być tekstową nazwą dźwięku z pliku sounds.json. Przykład: mob.pig.say odtworzy dźwięk z pliku .minecraft\assets\sound\mob\pig\say[1-3].ogg.
Gracz (wymagane) określa gracza, któremu zostanie odtworzony dany dźwięk.
X, Y, Z (opcjonalne) określa koordynaty z których zostanie odtworzony dany dźwięk.
Głośność (opcjonalna) określa głośność z którą ma być odtworzony dany dźwięk. Musi być wartością od 0.0 do 1.0. Jeśli gracz jest oddalony od koordynatów na których dźwięk został zagrany, głośność dla niego będzie mniejsza.
Ton (opcjonalny) określa ton z jakim dźwięk będzie odtworzony. Musi być wartością od 0.0 do 2.0, ale wartości poniżej 0.5 są równe 0.5. Ta wartość określa szybkość z jaką dany dźwięk będzie odegrany, co przekłada się na jego wysokość. Domyślnie: 1.0.
Minimalna głośność (opcjonalna) określa minimalną głośność z którą dźwięk będzie odegrany dla osób, które znajdują się zbyt daleko aby go usłyszeć.

publish Udostępnia grę jednoosobową przez LAN. Ta komenda jest dostępna tylko w trybie jednoosobowym.
say <wiadomość> Wysyła wiadomość do wszystkich graczy serwera.

Wiadomość (wymagane) określa wiadomość, która ma być wysłana.

scoreboard cele|gracze|drużyny Zobacz tablica wyników aby dowiedzieć się więcej.
seed Pokazuje ziarno świata. Ta komenda zawsze może być użyta w trybie jednoosobowym, bez względu czy używanie komend jest włączone czy nie.
setblock <x> <y> <z> <nazwa bloku> [metadata] [obsługa starego bloku'] [tag danych] Umieszcza blok na podanych koordynatach.

X, Y, Z (wymagane) określa koordynaty, na których blok ma być postawiony.
Nazwa bloku (wymagane) określa nazwę bloku, który ma być postawiony.
Metadata (opcjonalne) określa wartość danych bloku. Musi być wartością od 0 do 15. Domyślnie: 0.
Obsługa starego bloku (opcjonalna) określa co stanie się ze starym blokiem podczas umieszczania nowego. Wartości:

 • destroy — stary blok wypada w postaci przedmiotu na ziemię, razem z jego zawartością (tak jakby był zniszczony przez gracza). Odtwarzany jest dźwięk niszczenia starego bloku.
 • keep — umieszcza nowy blok, tylko jeśli ten stary jest powietrzem.
 • replace — w ciszy usuwa stary blok (nie wypadają przedmioty, nie odtwarza się dźwięk).

Domyślnie: replace.
Tag danych (opcjonalne) określa tag danych bloku.

setworldspawn [x] [y] [z] Ustawia punkt spawnu świata na określonych koordynatach.

X, Y, Z (opcjonalne) określa koordynaty nowe punktu spawnu świata. Domyślnie: koordynaty gracza wykonującego komendę.

spawnpoint [gracz] [x] [y] [z] Ustawia punkt spawnu danego gracza w określonym miejscu.

Gracz (wymagane) określa osobę, dla której zostanie zmieniony spawn. Domyślnie: gracz wykonujący komendę.
X, Y, Z (opcjonalne) określa koordynaty nowe punktu spawnu gracza. Domyślnie: koordynaty gracza wykonującego komendę.

spreadplayers <x> <z> <odległość> <zasięg> <łącz drużyny> <gracze> Losowo rozrzuca graczy na określonym obszarze.

X, Z (wymagane) określa środek obszaru, na którym gracze będą rozrzuceni.
Odległość (wymagane) określa minimalną odległość pomiędzy rozrzuconymi graczami. Musi wynosić conajmniej 1.0.
Zasięg (wymagane) określa odległość obszaru rozrzucenia od jego środka. Musi wynosić conajmniej o 1.0 więcej niż odległości.
Łącz drużyny (wymagane) określa czy osoby z drużyn mają być trzymane razem. Poprawne wartości to true (prawda) i false (fałsz).
Gracze (wymagane) określa wszystkich graczy lub stworzenia, które mają być rozrzucone tą komendą. Wszystkie nazwy graczy i selektory muszą być oddzielone od siebie spacją.

summon <byt> [x] [y] [z] [tag danych] Dodaje określony byt do świata.

Byt (wymagane) określa nazwę bytu, który ma się pojawić w świecie.
X, Y, Z (opcjonalne) określa koordynaty na których ma się pojawić dany byt.
Tag danych (opcjonalne) określa tag danych, który będzie nadany dodanemu bytowi.

tellraw <gracz> <wiadomość json> Wysyła wiadomość w formacie JSON.

Gracz (wymagane) określa osobę, do której zostanie wysłana wiadomość.
Wiadomość JSON (wymagane) określa wiadomość w formacie JSON. Przydatna strona przy tworzeniu wiadomości w tym formacie: minecraftjson.com.

time set <wartość> Ustawia czas świata.

Wartość (wymagane) określa czas, który będzie ustawiony. Musi wynosić od 0 do 2147483647, day (dzień) lub night (noc).

time add <wartość> Dodaje wartość do czasu świata.

Wartość (wymagane) określa czas, który będzie dodany do aktualnego czasu świata. Musi być liczbą w zakresie od 0 do 2147483647.

toggledownfall Zmienia status pogody.
tp [gracz] <cel> Teleportuje gracza.

Gracz (opcjonalne) określa osobę, która zostanie przeteleportowana do celu. Domyślnie: gracz wykonujący komendę.
Cel (wymagane) określa cel, do którego zostanie przeteleportowany gracz.

tp [gracz] <x> <y> <z> Teleportuje gracza.

Gracz (opcjonalne) określa osobę, która zostanie przeteleportowana na koordynaty. Domyślnie: gracz wykonujący komendę.
X, Y, Z (wymagane) określa koordynaty, na które zostanie przeteleportowany gracz.

weather <typ pogody> [czas] Zmienia pogodę.

Typ pogody (wymagane) określa typ pogody jaki zostanie ustawiony w świecie. Poprawne wartości:

 • clear – czysta pogoda (słońce)
 • rain – deszcz (lub śnieg w zimnych biomach)
 • thunder – burza

Czas (opcjonalne) określa czas na który pogoda zostanei zmieniona (w sekundach). Musi być liczbą pomiędzy 0, a 1000000. Jeśli brak, pogoda będzie działać w normalnym cyklu.

xp <ilość xp> [gracz] Daje punkty doświadczenia graczowi.

Ilość XP (wymagane) określa ilość doświadczenia, którą dać graczowi. Musi wynosić od 0 do 2147483647. Ujemne wartości nie mogą być użyte do usunięcia punktów doświadczenia. Gracz (opcjonalne) określa osobę, której zostanie dodane doświadczenie. Domyślnie: gracz wykonujący komendę.

xp <ilość poziomów>L [gracz] Daje poziomy doświadczenia danemu graczowi.

Ilość poziomów (wymagane) określa ilość poziomów, którą dać graczowi. Musi wynosić od -2147483647 do 2147483647. Ujemne wartości mogą być użyte do odjęcia poziomów doświadczenia. Gracz (opcjonalne) określa osobę, której zostaną dodane/odebrane poziomy. Domyślnie: gracz wykonujący komendę.

Komendy trybu wieloosobowego[edytuj | edytuj kod]

Te komendy są używane przez operatorów z konsoli serwera, jak również poprzez okno rozmowy gdy poprzedzone znakiem komendy (ukośnikiem do przodu). Te komendy są dostępne jedynie w trybie wieloosobowym. Z wyjątkiem komendy list, żadna z tych komend nie może być wykonana w bloku poleceń, oraz żadna nie będzie działać w przypadku podania selektora docelowego (np. @p czy @a). Wiele z tych komend może być użytych na graczach którzy nigdy nie byli na serwerze.

Komenda Opis
ban <gracz> [powód] Umieszcza nick gracza na czarnej liście serwera, więc nie może on już być połączony.
Ważne: Bany zastępują jakikolwiek whitelisting.
ban-ip ip | gracz Umieszcza adres IP na czarnej liście co powoduje że wszystkie połączenia z danego ip są odrzucane.
banlist [ips] Pokazuje zbanowanych graczy. Do wyświetlenia zbanowanych adresów IP, użyj komendy "banlist ips".
deop <gracz> Cofa status operatora gracza.
kick <gracz> [powód] Rozłącza gracza z serwerem, wyświetlając opcjonalny powód.
list Pokazuje nazwy wszystkich obecnie połączonych graczy (taka sama jest wyświetlana po naciśnięciu tab).
op <gracz> Nadaje graczowi status operatora na serwerze.
pardon <gracz> Usuwa gracza z czarnej listy, pozwalając mu ponownie się połączyć.
pardon-ip <ip> Usuwa ip z czarnej listy IP, pozwalając graczowi z tym adresem IP połączyć się z serwerem.
save-all Zmusza serwer do zapisania na dysku wszystkich oczekujących na zapisanie zmian w świecie.
save-off Wyłącza nadpisywanie plików świata przez serwer. Wszystkie zmiany będą tymczasowo w kolejce.
save-on Włącza nadpisywanie plików świata przez serwer. Jest to domyślne ustawienie.
setidletimeout <Minutes until kick> Ustawia czas po jakim gracz zostanie wyrzucony z serwera. Każdy gracz który przekroczy limit czasu zostaje wyrzucony z serwera.
stop Zapisuje wszystkie zmiany na dysku, następnie wyłącza serwer.
whitelist <add | remove> <gracz> Dodaje lub usuwa gracza z białej listy.
whitelist list Pokazuje wszystkich graczy na białej liście.
whitelist <on | off> Włącza/wyłącza białą listę.
Ważne: Operatorzy serwera zawsze mogą się połączyć, gdy whitelista jest aktywna, nawet jeśli ich nazwy nie są wymienione na liście.
whitelist reload Przeładowuje listę graczy w white-list.txt z dysku (używane gdy white-list.txt zostało zmodyfikowane poza Minecraftem).

Komendy bloku poleceń[edytuj | edytuj kod]

Te komendy mogą być używane tylko w bloku poleceń i nie mogą być użyte innym sposobem. Blok poleceń może zostać otrzymany jedynie za pomocą komendy /give <gracz> command_block.

Komenda Opis
testfor <gracz | selektor> Stosowane do testowania, czy gracz jest online, lub czy selektor się zgadza. Komparator jako wyjście z bloku poleceń z tą komendą wskaże liczbę graczy określoną przez selektor. Na przykład, "testfor @a[r=3]" wyświetli liczbę graczy w odległości 3 metrów od bloku poleceń. Zmniejszenie zasięgu do 1 bloku (używając określonych koordynat x y z ) spowoduje przepełnienie stosując 65536 jako zasięg. Więcej informacji o selektorach może być znalezione tutaj.

Tagi danych[edytuj | edytuj kod]

Tagi NBT mogą być określone dla przedmiotów i bytów stworzonych za pomocą /give, /summon i innych komend. Tagi danych są strukturami danych. Formatem jest JSON, choć nie jest to ścisłe (lenient). Dane są wyrażone jako lista par oddzielonych przecinkami. Każda para ma format <key>:<value>. Klucz to nazwa tagu NBT i wartość to dane, które powinny być przydzielone do niego. Nazwy tagów są wrażliwe na wielkość liter, a spacje poza kluczami lub wartościami są ignorowane.

Wartości mogą mieć różne typy:

 • String jest fragmentem tekstu, może się znajdować się w cudzysłowie. Cudzysłów musi być użyty jeśli String zawiera przecinki, nawiasy klamrowe lub kwadratowe. Aby użyć cudzysłowu wewnątrz String, cytat jest chroniony przez odwrotny ukośnik (\"). Podczas używania komendy summon, pomijanie cytatów nie działa (z wyjątkiem cudzysłowów) i klawisze nie mogą być cytowane (prawdopodobnie bug [1]). Powoduje to problem gdzie końcowe ukośniki nie działają (tak jak inne rzeczy, które powinny być pominięte), nawet gdy zostało to zrobione poprawnie. Powodem jest opuszczenie cudzysłowu po ciągu znaków co powoduje nieprawidłowy obiekt JSON. Przykład:"My name is \"Steve\""
 • Number to jedna lub więcej cyfr które mogą mieć wiodący znak (+/-). Są sklasyfikowane w liczbach całkowitych, które nie mają znaku dziesiętnego, dubletach, które używają kropki (.) jako znaku dziesiętnego, i Float, które mają również f dołączone za numerem. Przykłady: liczba:-128; dublet:-1.2345; float:1.2f
 • Array (lub 'List') to wielokrotne, oddzielone przecinkami wartości wewnątrz kwadratowych nawiasów. Zawarte wartości nie muszą być tego samego typu. Przykład:[1,2,3]
 • Boolean może być true lub false, ale używanie liczb również działa. Podczas używania liczb, wszystkie pomiędzy 0 i poniżej 1 są false, pozostałe są true. Przykład:true
 • Hash lub 'Object' mieści w sobie strukturę danych (jak wyjaśniono powyżej). Znajdują się one w kwadratowych nawiasach. Zauważ: Tag danych sam w sobie jest typem Hash. Przykład: {Health: 18, CustomName: "Friend"}
 • null zastępuje pustą wartość. Nie należy umieszczać apostrofów. Przykład:null

Historia[edytuj | edytuj kod]

Nieznana historia wersji

Classic
0.0.15a_03 Dodano /broadcast.
0.0.16a_01 Zamieniono /broadcast na /say.
0.0.17a Dodano /setspawn.
Jest to jedna z pierwszych komend wprowadzonych do trybu jednoosobowego.
0.0.20 Dodano /solid.
0.0.20 Pierwsza komenda wprowadzona do trybu wieloosobowego.
Alpha
1.0.16 Dodano /ban, /ban-ip, /banlist, /deop, /home, /kick, /op, /pardon, /pardon-ip oraz /stop.
1.0.16_01 Dodano /save-all, /save-on, /save-off i /tp.
Beta
1.0 Poprawiono /kill.
1.3 Dodano /whitelist.
Pełna wersja
1.3.1 12w16a Dodano tryb kodów oraz /gamemode, /give, /time, /toggledownfall i /xp.
Pierwsze komendy operatora.
12w17a Dodano /help.
12w21a Dodano /seed.
12w22a Dodano /defaultgamemode.
12w24a Dodano /publish.
12w25a Kody mogą zostać włączone lub wyłączone, gdy uruchamiamy świat w sieci LAN.
12w27a Dodano /debug.
? Dodano /me.
1.4.2 12w32a Dodano komendy /difficulty, /gamerule, /spawnpoint oraz /weather.
12w37a Dodano /clear.
12w38a /clear może być użyte do usunięcia określonych przedmiotów/bloków z ekwipunku gracza.
12w41a Limit dla /xp wynosi obecnie 2,147,483,647 zamiast 5,000.
1.4.4 1.4.4pre /enchant dodano.
1.5 13w03a Komenda "testfor" została dodana. Działa tylko w bloku poleceń.
13w04a Komenda "scoreboard" została dodana.
13w09b Komenda "effect" została dodana.
1.6 13w23a Komenda "spreadplayers" została dodana.
Zasada gry "naturalRegeneration" została dodana.
13w24a Zasada gry "doDaylightCycle" została dodana.
1.6pre "clear" zostało dodane do komendy "effect".
1.6.1pre Komenda "playsound" została dodana.
1.7.2 13w36a Komenda "summon" została dodana. Można używać tagów NBT w komendach /give oraz /summon.
13w37a Dodano komendy /setblock, /tellraw i /testforblock.
13w38a Dodano setidletimeout.
13w43a Dodano setworldspawn.
1.9 15w43a Po wykonaniu komendy /gamemode na czacie wyświetla się informacja jaki tryb gry ma aktualnie dany gracz.
1.11 16w39a Dodano komendę /locate.

Ciekawostki[edytuj | edytuj kod]

Zobacz również[edytuj | edytuj kod]

Promotional Content